studenti

Arsen Zoksimovski (arsen-z@EUnet.yu)
Mon, 13 Oct 1997 17:50:39 -0700


S A O P [ T E Nj E Z A J A V N O S T

Na Fakultetu tehni~kih nauka u Novom Sadu(FTN NS) inicirano je od strane studenata ~etvrte godine bezuslovno upisivanje u petu(zavr{nu) godinu studija iz slede}ih razloga:

1. Peta godina studija na ovom fakultetu traje samo jedan semestar, odnosno manje od tri meseca i moglo bi se re}i da je samo produ`etak ~etvrte godine jer se ve}ina predmeta sa pete godine po~inje slu{ati na ~etvrtoj godini. Poznato je da su tehni~ke nauke jedna od najte`ih oblasti za studiranje.

2. U ovako te{koj finansijskoj situaciji veliki broj studenata koji su na pragu pete godine studija nije u mogu}nosti da podmiri postoje}e tro{kove obnove godine koji su enormno veliki(610 dinara-obnova, 1600 dinara-samofinansiranje).

3. Generacije studenata ro|enih '1972,73,74 godine pro{le su kroz verovatno najte`e godine studiranja u istoriji ove zemlje(mobilizacija, rat, inflacija, sankcije, lo{i uslovi studiranja, stru~ni kadar napu{ta zemlju) a obuhva}ene su ovim problemom.

4. Ministar prosvete Republike Srbije Jovo Todorovi} izjavio je za medije da se studentima iza|e u susret pri upisu naredne godine studija. Time su prakti~no fakultetima date odre{ene ruke za odre|ivanje uslova upisa.

5. Bezuslovni upis u petu godinu odobren je na Ma{inskom fakultetu u Beogradu, Gra|evinskom fakultetu u Subotici i Ni{u . . .
Sticajem ~udnih okolnosti zamenik ministra prosvete je redovni profesor Ma{inskog fakulteta BG, {to ukazuje na privilegovanost nekih fakulteta.

Povodom ovog zahteva tokom septembra i oktobra odr`ani su zborovi studenata na FTN-u NS uz veliki odziv i podr{ku studenata. Studentski zahtev je blagovremeno upu}en Nastavno Nau~nom Ve}u(NNV) FTN NS, Dekanu, Rektoru Univerziteta NS. I pored ukazane podr{ke od strane Rektora, Dekanat FTN-a nije se obratio studentima(zbog kojih u stvari i postoji) skoro mesec dana. Studenti su se svo to vreme uzaludno nadali pozitivnom odgovoru. Tek nakon najavljene blokade zgrade fakulteta za 13.oktobar od strane studenata, Dekan je na{ao za shodno da se pojavi na zboru studenata odr`anom 10.oktobra. Dekan je neubedljivim obrazlo`enjima i upu}ivanjem studenata na direktno obra}anje ministru({to je neizvodljivo) izbegao razgovor o konkretnom problemu. Dekan je, pored svega navedenog, zahtevao od svih prisutnih studenata da se potpi{u, {to je izazvalo strah od mogu}ih posledica prilikom polaganja ispita. Mo`e se samo naga|ati da li je za ovakav stav Dekanata motiv novac ili ne{to drugo. . .
Molimo vas da sa ovim saop{tenjem upoznate javnost i pomognete nam pri re{avanju ovog problema.

Unapred zahvalni, studenti FTN-a NS
U Novom Sadu,dana 13.10.1997.