uz studenti

Arsen Zoksimovski (arsen-z@EUnet.yu)
Mon, 13 Oct 1997 18:15:57 -0700


P R O F E S O R I M A F T N-a
M O L I M O V A S D A P R O ^ I T A T E ! ! !

Nakon neukazane podr{ke NNV FTN-a obra}amo Vam
se sa obrazlo`enjem socio-politi~ke situacije koja nas je zadesila u poslednjih {est godina, a u vreme na{eg studiranja.
Kao {to i sami znate bilo je ovako:
1991.Po~inje rat, generacija ''72 upisuje prvu godinu studija.
Jo{ se ne naziru crni dani, ali...
1992. Generacija '73 upisuje prvu godinu. Rat i u Bosni.
Stanje na fakultetu => protesti-neuspeli, uznemirenje
i strah od mobilizacije.

1993. Inflacija. Redovi. Gu`ve. Rat. Na{e kolege, kom{ije, o~evi bivaju mobilisani. Plate su - znate i sami !

1994. Stanje jo{ lo{ije.

1995. '"Politika mira i stabilnosti". Totalna apatija.
1996. / 1997. STUDENTSKI PROTEST
Ovo je hronologija najva`nijih zbivanja koja su u proteklo vreme destruktivno, razo~aravaju}e, ometaju}e delovala na sve nas. Va{e kolege, na{i profesori i asistenti odlazili su van granica ove zemlje, ~ime smo izgubili dragoceno znanje. Porodi~ni bud`eti su totalno ispra`njeni.

Mi do V godine nismo stigli slu~ajno, ve} radom, kroz verovatno najte`e godine studiranja u istoriji ove zemlje. Bezuslovni upis u V godinu, koja traje manje od tri meseca i moglo bi se re}i da je samo produ`etak ~etvrte, neka bude nagrada za sve.

Sa po{tovanjem i zahvalno{}u
studenti IV godine FTN-a