otvoreno pismo

Stevan Koprivica (ctebah@galeb.etf.bg.ac.yu)
Wed, 04 Mar 1998 04:37:43 +0100


--=====================_888979063==_
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Koordinaciono ve=E6e Studentskih unija
Prirodno-matemati=E8ki fakultet
Studentski Trg 12-16, soba 244
tel. 328-2111 / lok. 654, 328-1113 / lok. 654
e-mail: kvsu@office.opennet.org

OTVORENO PISMO
SVIM SRPSKIM I ALBANSKIM POLITI=C8ARIMA,=20
REPUBLI=C8KOM MINISTARTSVU UNUTRA=8ANJIH POSLOVA

Studentske unije, potpisnice ovog pisma*, pozivaju vlasti Republike Srbije
i predstavnike kosovskih Albanaca da prestanu sa me=F0usobnim optu=9Eivanjim=
a
"ko je prvi po=E8eo" i da kona=E8no pokrenu dijalog koji =E6e dovesti do re=
=9Aenja
kosovskog problema. Odsustvo =9Eelje za dijalogom je i dovelo do pojave
terorizma na Kosovu i tragi=E8ne smrti desetina policajaca Republike Srbije =
i
albanskog civilnog stanovni=9Atva.=20

Podr=9Aku me=F0unarodne zajednice za re=9Aavanje statusa Kosova unutar Srbij=
e
na=9Aa dr=9Eava nesumnjivo ima i krajnje je neodgovorno i naivno verovati da=
se
oru=9Eanom akcijom mo=9Ee ne=9Ato posti=E6i osim osude i sankcija od strane =
svih
me=F0unarodnih organizacija i institucija. Jo=9A su sve=9Ea se=E6anja na po=
=E8etke
rata u Sloveniji i Hrvatskoj i razvoj situacije na Kosovu je umnogome
sli=E8an onda=9Anjim doga=F0ajima. Ne =9Eelimo da verujemo da ni=9Ata iz tih
tragi=E8nih primera iz bliske pro=9Alosti nismo nau=E8ili i zato o=9Atro osu=
=F0ujemo
ratnohu=9Aka=E8ku propagandu dr=9Eavnih medija. Takva propaganda je uni=9Ati=
la
=9Eivote stotina hiljada ljudi i naterala ih u izbegli=9Atvo. Ne =9Eelimo da
ponovo hiljade mladih ljudi, na=9Aih kolega, po=F0e u unapred izgubljeni rat=
(u
kome na=9Aa dr=9Eava ne=E6e u=E8estvovati) i da u njemu izgube svoju mladost=
ili
=9Eivot. Ne =9Eelimo da =9Eivimo izme=F0u dva pisma sa naslovom "Otad=9Ebina=
te
zove". =8Eelimo da =9Eivimo slobodno u demokratskoj dr=9Eavi Srbiji. =8Eelim=
o da
ostanemo ovde i posle dobijanja diplome, =9Eelimo da se ovde zaposlimo, da
ovde zasnujemo svoje porodice. Nemojte nas terati, gospodo politi=E8ari, da
tra=9Eimo domovinu u drugim dr=9Eavama, na drugim kontinentima.

Do dijaloga, za stolom, uz prisustvo me=F0unarodne zajednice, mora do=E6i i
bolje je da do=F0e odmah, nego posle vi=9Aegodi=9Anjeg rata. Zarad ostvariva=
nja
tog cilja nudimo svoju pomo=E6 u uspostavljanju kontakta, ako ve=E6 ne mo=9E=
ete
sami.

Studentska unija Biolo=9Akog fakulteta (SUBF)
Studentska unija Elektrotehni=E8kog fakulteta (SU ETF)
Studentska unija Geografskog fakulteta (SUGF)
Studentska unija Matemati=E8kog fakulteta (SUMF)
Studentska unija Fakulteta tehni=E8kih nauka u Novom Sadu (SU FTN NS)
Studentska unija Filozofskog fakulteta (SUF)
Studentska unija Fizi=E8kog fakulteta (SUFF)

----------
* Pismo nisu potpisale sve Studentske unije koje deluju na podru=E8ju
Republike Srbije