Pravosudje

Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama

Clan 1

U Zakonu o sudijama (Sluzbeni glasnik RS br. 63/2001) u clanu 27 dodaje se novi stav 2 koji glasi:
"Izuzetno, sudija moze uz naknadu obavljati naucnu, strucnu, knjizevnu, umetnicku, sportsku i humanitarnu delatnost, ucestvovati na skupovima u okviru ovih delatnosti i u izradi propisa, drzati predavanja i obavljati druge slicne poslove, ako to ne narusava ugled i dostojanstvo suda".

Clan 2

Clan 32 se menja i glasi:

»Clan 32

Osnovna plata predsednika Vrhovnog suda Srbije ne moze da bude niza od osnovne plate predsednika Vlade.
Osnovna plata predsednika Apelacionog suda, Viseg trgovinskog suda i Upravnog suda visa je za 5% od osnovne plate sudije Vrhovnog suda Srbije.
Osnovna plata predsednika odeljenja Apelacionog suda van sedista suda ne moze da bude niza od osnovne plate sudije Vrhovnog suda Srbije.
Osnovna plata predsednika okruznih sudova ne moze da bude niza od osnovne plate sudije Apelacionog suda.
Osnovna plata predsednika opstinskih sudova ne moze da bude niza od osnovne plate sudije okruznog suda.
Visoki savet pravosudja, zavisno od obima i slozenosti poslova, moze predsednicima nekih sudova da poveca platu do 10%".

Clan 3

U clanu 34 dodaje se novi stav 2 koji glasi:
"Ovo vazi i za ostale sudije u svim sudovima koji obavljaju poslove od narocitog znacaja za sud".
Dosadasnji stav 2 postaje stav 3.

Clan 4

U clanu 53 menja se stav 1 i glasi:
"Radni vek sudije moze odlukom predsednika suda biti produzen koliko i radni vek zaposlenog".


Obrazlozenje

za clan 1

Odredba clana 27 stav 1 Zakona o sudijama je rigidna jer ne dopusta sudiji da se bavi bilo kakvim placenim poslom. Zato je neophodno da se predvide izuzeci koji bi omogucili sudiji da se bavi naucnim, strucnim, knjizevnim, umetnickim, kulturnim, sportskim ili humanitarnim radom, da ucestvuje na skupovima stvaralaca u tim delatnostima ili u izradi propisa, da drzi predavanja i da obavlja druge slicne poslove, ako to ne narusava ugled i dostojanstvo suda. Ova dopuna daje smisao odredbama koje se odnose na odlucivanje o nespojivosti sluzbe ili posla sa duznoscu sudija. Izuzeci odgovaraju i medjunarodnim standardima.

za clan 2

Odredbe o osnovnoj plati predsednika suda dopustaju da plata pojedinih sudija bude veca od plate predsednika suda. To nije u skladu sa znacajem i odgovornoscu funkcije predsednika jer on rukovodi sudom, odgovara za pravilan i blagovremen rad suda, ovlascen je da zahteva zakonitost, red i tacnost u sudu, da otklanja nepravilnosti i odugovlacenja u radu, da se stara o odrzavanju nezavisnosti sudija i ugledu suda i vrsi druge poslove odredjene zakonom i sudskim poslovnikom.
Iz ovih razloga osnovna plata predsednika suda ne moze biti manja od plate sudije neposredno viseg suda.

Graham Sutherland, Study for Standing Forms, 1950.

S obzirom na predlog da predsednici sudova imaju osnovnu platu jednaku osnovnoj plati sudije neposredno viseg suda, dato je ovlascenje Visokom savetu pravosudja da, zavisno od obima i slozenosti poslova, moze predsednicima nekih sudova da poveca platu do 10%, s obzirom da sudovi iste nadleznosti imaju razlicit obim poslova jer neki sudovi imaju pet a neki i po osamdeset sudija.

za clan 3

Novi stav 2 clana 34 omogucava uvecanje osnovne plate i sudijama i u drugim sudovima koji obavljaju poslove od narocitog znacaja za sud (npr. predsednici odeljenja i dr.).

za clan 4

Sudija stiti prava i slobode gradjana. Posto je i sam gradjanin, nema smisla da bude u nepovoljnijem polozaju od onih cija prava stiti. Stoga, ako zaposleni gradjani imaju pravo na produzenje radnog veka, ne postoji valjan razlog da se to pravo sudijama uskrati.


Pravosudje: Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o uredjenju sudova «

» Pravosudje: Predlog Zakona o dopuni Zakona o Visokom savetu pravosudja

 


© 1996 - 2002 Republika & Yurope - Sva prava zadrzana 
Posaljite nam vas komentar