Pravosudje

Predlog Zakona o dopuni Zakona o Visokom savetu pravosudja

Clan 1

U Zakonu o Visokom savetu pravosudja (Sluzbeni glasnik RS br. 63/2001) u clanu 17 posle stava 1 dodaje se novi stav 2 koji glasi:
"Visoki savet pravosudja ima sekretara."
Dosadasnji stav 2 postaje stav 3.


Obrazlozenje

Postojanje sekretara je nuzno za funkcionisanje Saveta i za koordinaciju rada sa ministarstvom nadleznim za pravosudje.


Pravosudje: Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama «

» Pravosudje: »Jasmina Isakov, sudija za primer«

 


© 1996 - 2002 Republika & Yurope - Sva prava zadrzana 
Posaljite nam vas komentar