Pravosudje

 

Na inicijativu Drustva sudija Srbije odrzan je krajem decembra skup pravnih eksperata i tom prilikom je sacinjen predlog izmena nedavno usvojenog seta pravosudnih zakona cija je vaznost pocela 1. januara ove godine. Strucnjaci su uocili niz nedostataka kod ovih zakona jer prilikom njihove izrade nisu bili konsultovani. Kao sto je poznato, a o tome je Republika vec pisala, nacrte ovih zakona, koje je Skupstina Srbije usvojila, podnela je Demokratska stranka Srbije koristeci se predlozima zakona iz vremena ministrovanja Arandjela Markicevica, dakle sredinom devedesetih godina, koji, u osnovi, nisu bili toliko losi, ali nikada nisu usli u skupstinsku proceduru.
Ipak, petooktobarske promene u drustvu zahtevaju mnogo radikalnije promene i u samom pravosudju, pa su eksperti smatrali za svoju duznost da Vladi Republike Srbije upute svoje primedbe na usvojene zakone, pre svega na Zakon o sudovima i Zakon o tuzilastvu kako bi ih ona ili neko ko ima pravo podnosenja inicijative za izmenu i dopunu zakona iste podneo srpskom parlamentu. Na taj nacin bi ocekivana reforma pravosudja dobila nov podsticaj.
Tekst Drustva sudija Srbije koji objavljujemo je, zapravo, stav strucnjaka cija je osnovna intencija da se zakoni ucine kvalitetnijim i lakse sprovodivim.

Urednistvo


 

Ispravka

Usled nedovoljno solidne komunikacije izmedju Urednistva i Drustva sudija, tekst-izvestaj sa savetovanja o primeni zakona o prinudnom poravnanju, stecaju i likvidaciji pogresno je potpisan imenom Omera Hadziomerovica, umesto stvarne autorke - Branislave Goravice.
Izvinjavamo se autorima i citaocima.

Urednistvo

 

Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o uredjenju sudova

Clan 1

U Zakonu o uredjenju sudova (Sluzbeni glasnik RS br. 63/2001) u clanu 22 stav 1 tacka 2 reci "i zakonom Republike Srbije" brisu se.

Clan 2

Posle clana 49 dodaje se novi clan 49a koji glasi:

»Clan 49 a

Odeljenjem Apelacionog suda izvan njegovog sedista rukovodi predsednik odeljenja, u skladu sa ovlascenjima koja mu godisnjim rasporedom poslova poveri predsednik Apelacionog suda.
Na organizaciju i rad odeljenja Apelacionog suda izvan njegovog sedista shodno se primenjuju odredbe ovog zakona i Zakona o sudijama, koje se odnose na sudsku upravu i predsednika suda«.

Clan 3

U clanu 53 stav 2 reci "dvadeset sudija" zamenjuju se recima "deset sudija".

Clan 4

U clanu 69 stavovi 1 i 2 menjaju se i glase:
"Licni list sudije porotnika i zaposlenog sadrzi ime i prezime, podatke o rodjenju, prebivalistu, zavrsenoj skoli, zvanju ili zanimanju, ocenama rada, kretanju u sluzbi i znanju stranih jezika.
Licni list sudije sadrzi ime, prezime, ime oca, mesto, dan, mesec i godinu rodjenja, podatke o prebivalistu, zavrsenom pravnom fakultetu, uspehu na studijama, pripravnickoj praksi, pravosudnom ispitu, kretanju u sluzbi, datumu navrsenja radnog veka, ispunjavanju sudijske norme, upucivanju na rad u drugi sud, udaljavanju sa duznosti, disciplinskim merama, vodjenim krivicnim postupcima, prestanku duznosti, objavljenim strucnim ili naucnim radovima, znanju stranih jezika, imovinskom stanju i stambenim prilikama".

Obrazlozenje

za clan 1

Okruzni sud u prvom stepenu ne treba da sudi za krivicna dela protiv privrede utvrdjena KZ RS jer njihova drustvena opasnost ne pravda angazovanje tog suda.
Osim toga, njihova brojnost znatno bi opteretila nadleznost okruznog suda.

za clan 2

Zakon o uredjenju sudova ustanovljava odeljenja Apelacionog suda izvan njegovog sedista, ali ne sadrzi nijednu odredbu o rukovodjenju, organizaciji i radu tih odeljenja.
Zato je nuzno da se propise da odeljenjem rukovodi predsednik odeljenja, u skladu sa ovlascenjima koja mu godisnjim rasporedom poveri predsednik Apelacionog suda.

za clan 3

Broj od dvadeset sudija za koji se vezuje potreba za sekretarom suda je veliki jer i sudovi sa manjim brojem sudija iziskuju obavljanje strucno-administrativnih poslova.
Zato bi bilo primerenije da se ovaj broj svede na deset sudija.

za clan 4

Zahtev u pogledu podataka o nacionalnosti, koje sadrzi licni list, u suprotnosti je sa odredbom clana 49 stav 2 Ustava RS, po kojem gradjanin nije duzan da se izjasnjava o svojoj nacionalnoj pripadnosti.
Podaci o licnosti, koji cine sadrzinu licnog lista, mogu biti odredjeni samo zakonom, u smislu odredbe clana 20 stav 2 Ustava RS. Zato se ministru nadleznom za pravosudje ne mogu dati ovlascenja da utvrdjuje druge podatke osim onih koji su odredjeni clanom 69 ovog zakona.
Podaci predvidjeni clanom 69 stav 2 o licnom i porodicnom stanju povredjuju pravo na privatnost iz odredbi clana 18 i 20 Ustava RS. To su: spisak krvnih srodnika u pravoj liniji i pobocnoj liniji do cetvrtog stepena srodstva i tazbinskih srodnika u pravoj liniji koji rade u pravosudju, drzavnoj upravi ili advokaturi; podaci o kretanju supruznika u sluzbi; ozbiljnije promene zdravstvenog stanja i clanovima porodicnog domacinstva.
Zbog toga licni list sudije ne treba da sadrzi ove podatke.


OGLEDI: Reforma sudstva u Srbiji «

» Pravosudje: Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama

 


© 1996 - 2002 Republika & Yurope - Sva prava zadrzana 
Posaljite nam vas komentar